Regulamin świadczenia usług przez IMAGINIO Sp. z o. o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Firma IMAGINIO Sp. z o. o. ul. Partyzantów 17/2A, 75-411 Koszalin, KRS 0000427463, zwany dalej Operatorem, świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług hostingowych przez Operatora, prawa i obowiązki Abonenta, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy, a dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów poprzez zamieszczoną na stronie informację ZMIANA REGULAMINU.

II. Definicje

 1. Usługa to świadczone przez Operatora usługi serwerowe, których oferta cenowa, jak i dokładna zawartość dostępne są wyłącznie na stronie internetowej rhosting.pl. Oferta i cena usług Operatora zamieszczone w innych źródłach nie stanowią oferty handlowej.
 2. Umowa to umowa zawierana przez Klienta z Operatorem, w ramach której Operator świadczy usługi hostingowe na rzecz Klienta. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wpłaty przez Klienta należności za wybraną Usługę na konto bankowe Operatora.
 3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym zawrzeć umowę z Operatorem.
 4. Okres testowy – wyznaczony przez Operatora okres 7 dni zaczynający się od momentu założenia Usługi, w czasie którego Klient może zapoznać się z charakterystyką działania Usługi, nie ponosząc przy tym kosztów z tytułu świadczonej Usługi, w wypadku nie zawarcia Umowy z Operatorem.
 5. Okres przejściowy – okres 7 dni od momentu wygaśnięcia Umowy, do momentu nieodwracalnego usunięcia Usługi i zasobów z systemu informatycznego Operatora

III. Tryb zamówienia Usługi

 1. Oferta usług oraz cennik Operatora dostępne są na stronie internetowej Operatora rhosting.pl.
 2. Złożenie zamówienia na wybraną Usługę następuje wyłącznie na podstawie wypełnionego i wysłanego drogą elektroniczną Formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Operatora rhosting.pl.
 3. Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia swoje prawdziwe dane osobowe. Podanie nieprawdziwych danych przez Klienta upoważnia Operatora do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wpłaconej należności.
 4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest odnotowanie na rachunku bankowym Operatora wpłaty ze strony Klienta, zgodnie z cennikiem Usług.
 5. Ostateczne uruchomione Usługi nastąpi w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Moment wpłaty pieniędzy na konto jest pierwszym dniem obowiązywania Umowy. Poprzez wpłatę wspomnianej należności, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 6. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną w celach informacyjnych. W przypadku, gdy Klient zażąda wysyłki faktury pocztą tradycyjną, ponosi on koszty z tym związane. Koszt wysyłki faktury na adres Klienta pocztą tradycyjną listem poleconym wynosi 3,75 złotych z VAT i jest doliczany do faktury.
 7. W przypadku braku odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora w terminie 3 dni, liczonych od końca okresu testowego, Operator zaprzestaje świadczenia Usługi. Dane przechowywane przez Klienta w ramach świadczonej Usługi zostają automatycznie skasowane.

IV. Sposób przedłużania Usługi

 1. W terminie 30 dni przed końcem ważności Usługi Operator wysyła do Klienta, drogą elektroniczną informację o możliwości przedłużenia jej na następny okres.
 2. Ze względu na sposób działania korespondencji e-mail, Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie informacji o zbliżającym się terminie końca ważności Usługi. Datę ważności Usługi, Klient może sprawdzić samodzielnie w Panelu Klienta, na stronie internetowej rhosting.pl, po uprzednim zalogowaniu.
 3. Przedłużenie Usługi na kolejny okres następuje w momencie odnotowania na koncie bankowym Operatora dokonania opłaty za kolejny okres świadczenia.
 4. W przypadku nie otrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy, Usługa po wygaśnięciu umowy jest blokowana wraz ze wszystkimi zasobami i przechodzi w 30 dniowy okres przejściowy.
 5. W przypadku nie otrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy do końca okresu przejściowego, Usługa świadczona Klientowi zostaje wykasowana z systemu wraz ze wszystkimi danymi w niej się znajdującymi.
 6. Przedłużenie umowy następuje na podstawie aktualnego cennika za świadczone przez Operatora Usługi.
 7. Możliwe jest przejście do wyższego pakietu hostingowego.
 8. Odnowienie domen z rozszerzeniem „.pl” będących w okresie kwarantanny, tj. po upływie terminu ważności domeny jest płatne dodatkowo 10 zł + VAT, a w przypadku pozostałych domen dodatkowo 200 zł + VAT.

V. Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, bez prawa do zwrotu wpłaty za abonament, gdy:
  1. Klient złamał postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. Klient podał nieprawidłowe dane osobowe w Formularzu Zamówienia,
  3. Klient utrudnia korzystanie z serwera innym użytkownikom (szczególności: zbyt wysokie zużycie zasobów procesora, pamięci RAM, zbyt duże obciążenie serwera baz danych),
  4. Klient w sposób jawny korzysta w Usługi w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym (w szczególności: publikowanie na stronach Klienta nielegalnej zawartości np. plików muzycznych, video i innych do których Klient nie posiada praw autorskich).
  5. Świadczenie usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Operatora
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w ilości oferowanych adresów IP i klas adresowych w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany jest niezależna od Operatora.

VI. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo do:
  1. Korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem,
  2. Zrezygnowania z Usługi w każdym czasie poprzez złożenie wypowiedzenia Umowy drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres Operatora listem poleconym, jednakże wówczas Klient nie może ubiegać się o zwrot abonamentu,
  3. Zwrotu niewykorzystanej części abonamentu, o ile decyzję o rozwiązaniu umowy i zaprzestaniu świadczenia Usługi podjął Operator i nie wynika ona z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, bądź międzynarodowego,
  4. Rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zwrotu niewykorzystanej części abonamentu w przypadku zmian postanowień niniejszego regulaminu, będących mniej korzystnymi dla Klienta. W sytuacji takiej Klient winien złożyć wypowiedzenie Umowy drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres Operatora listem poleconym, w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian w Regulaminie i wskazać które zmienione postanowienia Regulaminu są mniej dla niego korzystne. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie nieskutecznym wypowiedzeniem Umowy.
 2. Klient jest zobowiązany do:
  1. Korzystania z Usługi zgodnie z określoną w Cenniku usług Specyfikacją techniczną.
  2. Niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń, w tym haseł innych Abonentów,
  3. Niedziałania na szkodę innych Abonentów,
  4. Dokonywania terminowych opłat za korzystanie z Usługi,
  5. Wykonywania regularnych kopii zapasowych swoich danych utrzymywanych na serwerze Operatora

VII. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie odpowiada za treści umieszczone na serwerze przez Klienta. Za treści te odpowiada wyłącznie Klient. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Operatora. Jeżeli Operator poniesie straty finansowe z tytułu opublikowanych przez Klienta treści, klient zobowiązuje się pokryć w całości straty poniesione przez Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaistniałe w związku z wejściem w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta lub innych kodów zabezpieczających dostęp do Usług niezależnie od przyczyny która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Klienta, złamanie kodu lub hasła przez osobę trzecią)
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaprzestania świadczeń Usługi zgodnie z prawem, Umową lub Regulaminem
 4. Operator nie odpowiada za skutki spowodowane przerwą w świadczeniu Usług, które zostały spowodowane przez osoby trzecie bądź sytuacje wyjątkowe tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, ataki typu DOS i DDOS, awarie łącz telekomunikacyjnych, zdarzenia losowe.
 5. Operator nie odpowiada za problemy, bądź przerwy w działaniu infrastruktury internetowej Klienta, które uniemożliwiają mu korzystanie z Usługi.
 6. Operator zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacji po uprzednim powiadomieniu Klientów drogą elektroniczną.
 7. Operator nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
 8. Operator nie bierze odpowiedzialności za niedoręczenie poczty elektronicznej (e-mail) do lub od Klienta.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu Operatora.
 10. Kopie bezpieczeństwa wykonuje Klient we własnym zakresie.
 11. Klient może skorzystać z kopii bezpieczeństwa wykonywanych przez Operatora, jednak w przypadku gdy nie jest to uwarunkowane winą Operatora (tj. awarią sprzętu lub oprogramowania), Klient zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 20,00 zł + VAT za każdorazowe przywrócenie kopii bezpieczeństwa.

VIII. Limity i ogranicznia

 1. Operator zastrzega sobie prawo limitowanie niektórych parametrów Usługi w celu utrzymania możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Usługi w przypadku przekroczenia limitów parametrów Usługi.
 3. Operator w szczególności ustala limity na parametry:
  1. Zadania CronTab - nie częściej niż 1 zadanie co 10 minut (tylko skrypty PHP),
  2. Jeśli nie podano inaczej, obciążenie procesora - nie więcej niż 5% średniodobowego użycia,
  3. Procesy Klienta - nie więcej niż 4 jednoczesnych procesów,
  4. Ilość plików na koncie - nie więcej jak 100 000,
  5. Dobowy limit wysłanych listów e-mail: 200,
  6. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania, które odpytuje wyszukiwarki internetowe (Google, Yahoo itd) oraz instalowanie proxy,
  7. Łączna powierzchnia zajmowana przez bazy danych MySQL Klienta nie może przekraczać 10% limitu powierzchni Usługi.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2012 r.