Service Level Agreement (SLA)

Gwarantujemy, że dostęp do serwerów będzie niezakłócony przez minimum 99% czasu w cyklu rocznym (maksymalna łączna przerwa w ciągu roku kalendarzowego to 87 godziny i 20 minut).

Przekroczenie powyższych wartości daje prawo klientowi do bezpłatnego przedłużenia ważności wykupionej usługi o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę ponad w/w limity (tj. 2h przerwy = 1 dzień przedłużenia ważności usługi).

Ogólne zasady mierzenia przerw w dostępie do serwerów

1. Dostęp do serwera mierzony jest jednocześnie z kilku punktów na świecie. Niedostępność usługi jest uznawana, gdy zgłoszą to na raz wszystkie lokalizacje.
2. W przypadku awarii konta klienta (przy działającym serwerze) wynikłej z naszej winy, moment rozpoczęcia usterki liczony jest od pisemnego zgłoszenia klienta (zobacz jak się z nami skontaktować).
3. Do przerw w dostępie do serwerów nie zaliczają się przerwy wynikłe z przyczyn losowych, takich jak: kataklizmy, strajki, wadliwe działanie oprogramowania i sprzętu, czy niedostępność usług telekomunikacyjnych oraz braki w dostawach energii elektrycznej mające charakter masowy.
4. Nie są wliczane także przerwy spowodowane planowanymi pracami konserwacyjnymi wykonywanymi w godz. 22 – 8 (pod warunkiem pojawienia się informacji na stronie ogłoszeń na min. 12 godzin przed planowanym wyłączeniem usługi).